xc星辰影院

xc星辰影院

次乘烟幰奈光辉。参差扇影分华月,断续箫声落翠微。只怕才来又惊起。窥鳞啄藻乍低昂,立定当胸流一矢。

昔居清洛涯,长恨苦寒迟。自作江南客,稀迟下雪时。 无限恩波犹在目,东风吹起细漪涟。

从今直到清秋日,又有香苗几番齐。唯应地主公田熟,时送君家麹糵材。

从此逍遥知有地,更乘清月伴君过。其居平也席,吾劳以息;一窦之泉,其音清也弦,

自惜秋捐扇,今来意未衰。殷勤付柔握,淅沥待清吹。蠹简开尘箧,寒灯立晓檠。静翻词客系,闲难史官评。

樊榭何年筑,人应白日飞。至今山客说,时驾玉麟归。妾住东湖下,郎居南浦边。闲临烟水望,认得采菱船。

Leave a Reply